Prisguide takbyte: Så Budgeterar du för Ditt Nya Tak

Att byta tak är en viktig åtgärd för att skydda din fastighet från läckor och fuktproblem, samt för att bevara husets värde. Kostnaden för ett takbyte kan variera beroende på ett antal faktorer. Dessa inkluderar valet av takmaterial, vilket företag du väljer för jobbet och de specifika detaljerna för ditt takprojekt.

Det är även essentiellt att överväga takets nuvarande skick och livslängd. Om taket börjar visa tecken på att släppa igenom vatten bör ett takbyte inte försenas. Kostnader för takbyten påverkas av takets area och konstruktion, vilken typ av takmaterial du väljer och graden av takets lutning. Genom att planera noggrant kan du se till att takbytet blir en hållbar investering för ditt hem.

Kostnadsöversikt för Olika Typer av Takmaterial

Vid renovering av tak för en standardstor villa med en yta på 180 kvadratmeter, inkluderar följande kostnader både arbete och material. Prisvariationer kan uppstå beroende på platsen för bygget och valet av takläggare, där en genomsnittlig timkostnad är 600 SEK. Kom ihåg att extra utgifter kan appliceras för uppstart, resor och ställningshyra. Se till att alla priser är angivna inklusive moms.

 • Genomsnittlig timkostnad för takläggare: 600 SEK
 • Inkluderar: Arbetskostnader, material
 • Tillkommande kostnader kan inkludera: Etablering, resor, ställningshyra
 • Notera: Priser varierar geografiskt och mellan olika tjänstgivare

Observera att dessa siffror fungerar som en generell vägledning.

Kostnader för omläggning av tak med tegel

Kostnader för arbete vid omläggning av tegeltak

När du planerar för ett byte av ditt tegeltak är den första kostnaden du behöver beakta den för arbete. Processen startar med att det befintliga taket, inklusive den gamla beklädnaden och isoleringen, rivs bort. Efter det påbörjas förberedelsearbetet med att installera nytt underlag och läktsystem. Avslutningsvis installeras de nya tegelpannorna. Glöm inte att i samband med detta oftast även vindskivor, rännor och stuprör ersätts. Priserna för detta arbete kan delas upp som följer:

 • Rivningsarbete: 21 600 kr (36 timmar x 600 kr/timme)
 • Förarbete: 28 800 kr (48 timmar x 600 kr/timme)
 • Installation av nya tegelpannor: 28 800 kr (48 timmar x 600 kr/timme)
 • Totala arbetskostnader: 79 200 kr

Materialkostnader för tak med tegelbeklädnad

Den andra stora utgiftsposten för takomläggningen är materialkostnaden. Förutom själva tegelpannorna behöver du underlagstak, läkt, spik, skruv och i vissa fall även nya vindskivor och tätning. Tillkommer gör också kostnader för dagvattensystem som rännor och stuprör samt hyra av container för avfallet. En summering av materialkostnaderna ger följande översikt:

 • Underlag och läkt: cirka 120 kr/kvm (totalt ca 21 600 kr)
 • Dagvattensystem: ca 6 000 kr
 • Tegelpannor i högre kvalitet: ca 250 kr/kvm (totalt ca 45 000 kr)
 • Containerhyra för avfallet: ca 5 000 kr
 • Totala materialkostnader: 87 600 kr

Sammanlagd kostnad för nytt tegeltak

Efter att ha räknat in kostnader för arbete och material kan du förvänta dig följande totalpris för takomläggning av en tegelbeklädnad på 180 kvm, exklusive kostnader för ställningar, startavgifter, samt reseersättningar:

 • Arbetskostnader: 79 200 kr
 • Kostnader för material och tegel: 87 600 kr
 • Avdrag genom ROT: -23 760 kr
 • Summa totalt: 143 040 kr

Kostnadsestimationen har gjorts med beaktning av att takpannor av hög kvalitet kan återanvändas, vilket minskar kostnaden för nya material men kan öka arbetsinsatsen.

Kostnad för att renovera tak med betongtegel

Kostnad för arbete när du renoverar taket med betongtegel

När du ska renovera taket med betongpannor krävs det samma arbetsprocess som med tegelpannor. Det gamla taket måste tas bort för att sedan ersättas med nya tätskikt och läktarbeten följt av läggning av nya betongpannor. De uppskattade kostnaderna är som följer:

 • Borttagning av befintliga tak: 21 600 SEK
 • Grunden för nytt tak: 28 800 SEK
 • Installera de nya takpannorna: 28 800 SEK
 • Estimerad arbetskostnad totalt: 79 200 SEK

Kostnader för material till tak av betongtegel

I de materiella kostnaderna ingår allt som behövs för att förbereda taket inför det nya betongteglet, såsom takpapp, skruvar och förankringar, vilket uppgår till ungefär 120 SEK per kvm. Ytterligare koster för vattenavrinningssystem såsom rännor och rör snuddar runt 6 000 SEK. Väljer du betongpannor av god kvalité för 100 SEK per kvm får du en total kostnad för takteglet på 18 000 SEK för en yta om 180 kvm. En container för byggavfall landar på ett pris omkring 5 000 SEK.

 • Material till takets grund: 21 600 SEK
 • Dagvattensystem: 6 000 SEK
 • Betongtegel: 18 000 SEK
 • Containerhyra: 5 000 SEK
 • Estimerad materialkostnad totalt: 50 600 SEK

Sammanlagd kostnad för takrenovering med betongtegel

För ett tak på 180 kvm uppgår den totala kostnaden, inklusive arbete och material, till:

 • Arbetskostnader: 79 200 SEK
 • Material och takbeklädnad: 50 600 SEK
 • Minskning med ROT-avdrag: -23 760 SEK
 • Estimerad total kostnad: 105 040 SEK

Tänk på att ytterligare kostnader som till exempel uppstart och resekostnader kan tillkomma. Dessa varierar beroende på vilken entreprenör du väljer.

Kontakta våra partner för en prisuppgift

För att få en exakt prisuppgift för renovering av ditt tak med betongtegel, kontakta våra samarbetspartners. De kan tillhandahålla detaljerade offerter som är anpassade efter just ditt takprojekt och de specifika förutsättningar som råder för din bostad.

Kostnad för att byta till takplåt

Arbetskostnader vid plåttaksomläggning

I processen att lägga ny takplåt börjar man med att avlägsna den gamla, inklusive underliggande strukturer, och kasta dessa i en container. Därefter installeras ett nytt tätskikt följt av att montera läkt, och till sist appliceras den nya takplåten. Detta arbete går oftast snabbare än att installera ett tegeltak. Följande är en uppskattning av arbetskostnaderna:

 • Borttagning av gammal plåt: 14 400 kr (24 tim x 600 kr/tim)
 • Förarbete med tätskikt och läkt: 28 800 kr (48 tim x 600 kr/tim)
 • Montering av ny plåt: 28 800 kr (48 tim x 600 kr/tim)
 • Totalt för arbetskostnader: 72 000 kr

Kostnader för material vid takplåtsinstallation

För material som tätskikt, tätning, läkt och skruvar räkna med ett pris på ungefär 120 kr/m². För 180 m² tak blir det 21 600 kr. Specifika situationer medger installation utan läkt vilket kräver annat tätskikt. Vid byte av takavvattningssystem tillkommer cirka 6 000 kr för komplett system.

 • Material och avvattningssystem: 27 600 kr
 • Takbeklädnad med plåt av hög kvalitet: ca 36 000 kr (200 kr/m²)
 • Hyra av container för byggavfall: 5 000 kr
 • Totalt för material: 68 600 kr

För kustnära områden rekommenderas rostfritt material som aluminium, vilket kan vara dyrare.

Sammanlagd kostnad för takplåtsläggning

Här nedan visas totala kostnaden för att installera ett nytt takplåtssystem, exklusive ställning, resor och etableringsavgifter:

 • Arbetskostnader: 72 000 kr
 • Materialkostnader inklusive takbeklädnad: 68 600 kr
 • Räkna bort ROT-avdrag: -21 600 kr
 • Total kostnad för projektet: 139 000 kr

Observera att dessa siffror är uppskattningar som sammanställts och det kan tillkomma fler kostnader beroende på projektspecifika förhållanden.

Kostnad för att byta till ytpappstak

Kostnad för arbete vid omläggning till ytpapp

Läggningen av ytpapp är tidseffektiv eftersom du inte behöver demontera och sedan montera läkt igen. Ytpappen appliceras snabbt genom att rullas ut över taket. Vid en lutning under 45 grader är det nödvändigt med ett tätskikt under ytpappen. Det rekommenderas att byta både ytpapp och tätskikt för bästa resultat, även om det ibland är möjligt att lägga nytt tätskikt ovanpå det gamla. Arbetskostnaderna uppskattas till följande baserat på en yta av 180 kvm:

 • Borttagning av gammal ytpapp: 14 400 SEK (24 timmar x 600 SEK/timme)
 • Förarbete inklusive tätskikt: 14 400 SEK (16 timmar x 600 SEK/timme)
 • Montering av ny ytpapp: 14 400 SEK (16 timmar x 600 SEK/timme)

Totalt arbetskostnad: 43 200 SEK

Materialkostnader för ytpappstak

Förarbetet med material kostar omkring 80 SEK per kvm, som inkluderar takpapp, tätning, skruvar och lim. För komplett området blir det en kostnad på cirka 14 400 SEK. Önskar du byta dagvattensystem vid samma tillfälle blir den extra kostnaden ungefär 6 000 SEK. För ytpapp av hög kvalitet är priset runt 100 SEK per kvm, vilket ger ett totalt materialpris på 18 000 SEK för en yta på 180 kvm.

 • Takmaterial inklusive dagvattensystem: 20 400 SEK
 • Ytpapp av hög kvalitet: 18 000 SEK

Totalt materialkostnad: 38 400 SEK

Total kostnad för omläggning av tak med ytpapp

För ombyggnad av en takyta på 180 kvm med ytpapp kan det tillkomma ytterligare kostnader såsom för resor, upprättande av arbetsplats och möjligtvis hyra av container. Här följer en uppskattning av den totala kostnaden efter att eventuellt ROT-avdrag har dragits:

 • Arbetskostnader: 43 200 SEK
 • Materialkostnader: 38 400 SEK
 • ROT-avdrag: –12 960 SEK

Total kostnad efter ROT-avdrag: 68 640 SEK

För exakta offerter, kan det vara fördelaktigt att inhämta kostnadsfria offerter från kvalificerade leverantörer.

Att utföra takrenovering

Regelbunden inspektion av tak

Det är viktigt att du granskar takets skick när det närmar sig 20 års användning. Genom att göra detta två gånger om året, speciellt innan och efter vinterperioden, kan du snabbt identifiera eventuella behov av att ersätta taket. Vid inspektion:

 • Titta efter rost på skarvar om du har ett plåttak.
 • Kontrollera takpannor av keramik eller betong för sprickor och slitage.
 • Lyft på enstaka pannor för att bedöma tätskiktets och läktens skick.
 • Justera förskjutna takpannor och byt ut skadade pannor direkt.

Att hålla taket under översyn bidrar till att förhindra kostsamma skador orsakade av vattenintrång.

Välskött tak ökar livslängden

Regelbundet underhåll ser till att ditt tak håller längre. Anpassa underhållet efter typ av takmaterial:

Plåttak:

 • Skrapa bort rost.
 • Applicera rostskyddsfärg och utför målning vid behov.

Betongpannor:

Lertegelpannor:

 • Håll taket fritt från löv och kvistar för att motverka fukt.
 • Rengör från föroreningar, mossa och lavar för att bibehålla pannornas utseende och funktion.

Omvårdnad av ditt tak är en nyckelfaktor för att förlänga dess användningstid och för att säkerställa att det fortsätter skydda din bostad mot väder och vind.

Allmänt om material för tak

Variationer av material för takläggning

Lertegelpannor

Lertegelpannor utmärker sig genom sin förmåga att skapa en estetiskt tilltalande och unik utstrålning på en byggnad. Lertegelpannornas hållbarhet och kvalitet kan uppgå till 100 år, vilket i vissa fall tillåter återanvändning vid renoveringar. Dessa pannor kräver en taklutning på minst 14 grader och kan hantera lutningar över 55 grader om varje panna säkras ordentligt.

Betongpannor

Betongpannor är ett prisvärt alternativ till lertegel och passar särskilt bra för nya byggnader. Dessa pannor har en livstid på runt 40 år och finns i olika färger efter att de försetts med glasyr. Likt lertegel behöver de en minsta lutning på 14 grader på taket, och för att underhålla sitt visuella tillstånd kan det krävas rengöring och målning över tid.

Takplåt

Takplåt finns både som bandplåt och i form av skivor. Bandplåt är populär för sin minimering av skarvar och kan fås med dubbelfalsning, vilket ofta anses förbättra takets utseende. Denna typ av takbeklädnad är lätt och lämpar sig väl för byggnader med begränsad bärkapacitet i takkonstruktionen. Om proaktivt underhåll utförs, kan plåttak hålla i 40–60 år och kan installeras på tak med minst 6 graders lutning.

Ytpapp

Ytpapp har fått en ökad popularitet och används inte bara på platta tak utan även på lutande tak för mindre bostäder och fritidshus. Det är även ett standardval för stora kommersiella byggnader. Fördelarna är dess lätthet och låga kostnad, samt snabb installation. Denna mångsidighet gör ytpapp idealisk för tillbyggnader som garage och förrådsutrymmen.

Jämför offerter från flera takföretag

När du står inför ett takprojekt är det ekonomiskt fördelaktigt att inhämta offerter från olika takentreprenörer. Detta ger dig möjligheten att bedöma vilket alternativ som ger mest värde för din investering. Att samla in och jämföra sådana förslag innebär att du potentiellt kan minska dina kostnader avsevärt.

Ett sätt att effektivisera processen är att använda tjänster där du kan få offerter från flera verifierade takföretag med ett enkelt steg. Tjänster som Hitta takläggare tillhandahåller ibland upp till fem kostnadsfria offerter från lokala, förgranskade företag, vilket sparar dig både tid och ansträngning. Denna metod garanterar att du endast behandlar trovärdiga leverantörer som konkurrerar om att erbjuda det mest konkurrenskraftiga priset.

Tips för offerter:

 • Begär fullständiga detaljer om vad som ingår i priset.
 • Jämför lika mot lika, se till att tjänsterna är jämförbara.
 • Bekanta dig med villkoren för varje offert för undvikande av dolda kostnader.

Frågor och svar

Att utföra ett takomläggning på egen hand är möjligt men det kräver precision och korrekt utförande för att säkerställa takets integritet. Om takläggningsprocessen inte utförs korrekt eller om materialvalet är felaktigt kan det resultera i en betydligt förkortad hållbarhet på ditt tak. En professionell takläggares tjänster garanterar att taket installeras korrekt och med rätt material, vilket ger både ett estetiskt tilltalande resultat och säkerställer takets täthet och lång livslängd.

För att erhålla det bästa priset på ditt takbyte rekommenderas det att inhämta och jämföra flera offerter. En plattform som kan hjälpa dig med detta är Hitta Takläggare, där du kan få kostnadsfria offerter från flera takföretag. Genom att noggrant jämföra de olika erbjudandena kan du spara pengar genom att välja det mest fördelaktiga alternativet.

Livslängden för olika typer av takmaterial varierar betydligt:

 • Tegelpannor: Upp till 100 år
 • Betongpannor: Upp till 40 år
 • Plåttak: Cirka 50 år
 • Ytpapp: Cirka 30 år

Tätskiktets hållbarhet spelar en avgörande roll för när ett tak behöver bytas, med en potential på upp till 30 år. Om ditt tak inte har ersatts under de senaste 30 åren är det en bra idé att planera för ett takomläggning.

När det gäller regelverket för bygglov, så är detta inte nödvändigt om du lägger om taket med samma typ av takmaterial som redan finns. Ifall du planerar att ändra takbeklädnaden, säg från takpannor till plåttak, måste du i regel ansöka om bygglov för de estetiska förändringar detta innebär.

Användandet av ROT-avdraget vid takbyte är tillåtet under förutsättning att du uppfyller kraven för skatteavdraget och äger bostaden. Takföretaget du väljer måste inneha F-skattesedel och du bör meddela företaget om din avsikt att nyttja ROT-avdraget när du begär din offert. Då dras 30 % av arbetskostnaden av direkt på din faktura, vilket kan innebära en betydande prisreduktion.

Viktiga guider för ditt hemprojekt

Är det dags för att förbättra din bostad? Investera i solenergi genom att installera solpaneler, vilket kan ge dig ekonomisk avkastning under en lång period. Kom ihåg att valet av solcellssystem och leverantör är avgörande för resultatet.

När fönstren inte längre är täta eller har nått slutet av sin livstid, kan det vara läge för fönsterbyte. Att byta fönster kan leda till minskade uppvärmningskostnader och ökad komfort inomhus.

En badrumsrenovering kan göra ditt badrum mer personligt och trivsamt. Planering är viktigt för att resultatet ska bli både funktionellt och estetiskt tilltalande.

Kom ihåg:

 • Välj rätt leverantör för bästa resultat och investering när du ska installera solceller.
 • Fönsterbyte kan ge fördelar som energibesparing och ökad komfort.
 • Planera din badrumsrenovering noggrant för att säkerställa kvalitet och personlig touch.

Genom noggrann planering och de rätta valen kan dessa uppdateringar bli lönsamma investeringar för ditt hem.

Rulla till toppen